CASE LIST

  • Sahitya Prakash vs. Anand Kumar, AIR 1981 All 200
  • Kumari Kanaka vs. Sundararajan (1972) Ker LR 536
  • Satsang vs. Kiran Chandra,¬†AIR 1972 Cal 533
  • A. Sundaresan vs. A.C. Thirulokchander, (1973) 2 MLJ 290