• Cadila Pharmaceuticals Ltd. v. Sami Khatib; 2011 (47) PTC 69 (Bom.) (DB)